Disclaimer

De informatie en het beeldmateriaal van deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hekkerij


De Hekkerij, specialist in ambachtelijk houten hekwerk