Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Hekkerij

Artikel 1 Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verlenen van diensten of het verrichten/uitvoeren van werkzaamheden.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij mondeling (ook telefonisch) dan wel via de fax of mail een bestelling plaatst voor producten van De Hekkerij.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten door De Hekkerij uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en annulering
Na mondelinge (telefonisch) overeenkomst legt De Hekkerij de order vast in een bevestiging, die vervolgens via e-mail of per post aan de opdrachtgever wordt toegezonden.
De overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op de dag waarop de opdrachtbevestiging is gedateerd.
Een opdracht kan niet worden herroepen, tenzij De Hekkerij schriftelijk daarmee instemt en opdrachtgever de hierdoor voor De Hekkerij ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door De Hekkerij geleden verliezen of gederfde winst, en in elk geval de kosten die De Hekkerij reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte materialen, ingeroepen diensten etc.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht De Hekkerij niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
Aanbiedingen, inclusief prijsopgaven, begrotingen, voorcalculaties van De Hekkerij zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen, artikelen en foto’s op de internetsite en offertes zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen tien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door De Hekkerij is vereist.
Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De Hekkerij is bevoegd een 12e deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand, waarin opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 226,=.
De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen.

Artikel 6 Reclamaties, klachten en garantie
Indien de klant/opdrachtgever wenst te reclameren dan dient hij dit direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij De Hekkerij te melden.
Bij zaken welke door of namens klant of opdrachtgever zelf worden verwerkt en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat te overtuigen. Indien de schade/gebrek niet uiterlijk waarneembaar is, dient de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk door De Hekkerij.
Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot De Hekkerij gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen rechtsgevolg teweeg brengen.

Artikel 7 Prijzen en prijswijzigingen
Alle opgegeven prijzen luiden in Euro’s (€) tenzij anders overeengekomen en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) indien het particuliere klanten betreft. Voor overige klanten en handelsondernemingen wordt een prijs gehanteerd exclusief omzetbelasting.
De prijs die De Hekkerij heeft opgegeven voor de door haar te verrichten werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de geldende specificaties (zie plaatsingvoorwaarden artikel 12).
Aanpassingen en/of veranderingen aan bouwwerken en hekwerken na prijsopgave geven De Hekkerij het recht om een prijswijziging door te voeren.

Artikel 8 Wijze van levering
Goederen kunnen door klanten worden afgehaald, ter plaatse waar De Hekkerij haar voorraad heeft opgeslagen, tegen kontante betaling. Het vervoerde materieel is geheel op risico van de klant en nadat de klant met de goederen is afgereisd kunnen er op generlei wijze kosten, ontstaan door het vervoer van het geleverde materiaal of op andere wijze, op De Hekkerij worden verhaald.
Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever/klant, tenzij franco levering is overeengekomen, op een door De Hekkerij te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van De Hekkerij. Klant/opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van De Hekkerij geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
De Hekkerij is niet gehouden de goederen in gedeelten af te leveren.
De klant c.q. opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door De Hekkerij te leveren zaken. De klant c.q. opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren zaken niet na eerste verzoek van De Hekkerij bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen weigert in ontvangst te nemen.
Daar het in veel gevallen een ontwerp betreft dat uniek (prototype) is kan het soms moeilijk zijn om een precieze dag te noemen waarop het object gereed zal zijn. Een gegeven datum is dan ook een streefdatum. Het is dan ook geen garantie dat uw bestelling op die datum echt geleverd kan worden. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de streefdatum te halen.

Artikel 9 Risico en eigendomsovergang
Opdrachtgever/klant draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de goederen of onderdelen van het werk mochten ontstaan, dadelijk nadat de goederen/werkzaamheden, onbelangrijke onderdelen daargelaten, als geleverd gelden.
De Hekkerij behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op opdrachtgever ter zake van de door De Hekkerij ingevolge de betreffende overeenkomst aan opdrachtgever geleverde of te leveren goederen of ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van tekortschieten zijdens opdrachtgever in de nakoming van betreffende overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van De Hekkerij tot volledige betaling van de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht van zaken. Indien de klant de geleverde, maar door hem aan De Hekkerij niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft en/of ingeval van zijn faillissement of surseance van betaling of beslaglegging, geen schriftelijke melding daarvan doet aan De Hekkerij binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van ten minste drie maal de niet betaalde geldsom.
Indien de door De Hekkerij geleverde goederen worden verwerkt in andere, al dan niet nieuw vervaardigde, goederen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van De Hekkerij aan haar een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere goederen.
Zolang de eigendom van de goederen niet op opdrachtgever zijn overgegaan, is opdrachtgever niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, aan derden enig recht daarop te verlenen, of deze aard en/of nagelvast met de grond en/of gebouw of zodanig met andere roerende of onroerende zaken te verbinden, dat de goederen bestanddelen en/of bijzaken van deze andere goederen worden, een en ander behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Hekkerij te bewaren. Opdrachtgever is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen schade of verlies door welke oorzaak ook, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan De Hekkerij op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra De Hekkerij zulks wenst, aan haar worden gecedeerd, ofwel zal, zodra zij dit wenst, aan haar daarop een pandrecht worden verleend.
De Hekkerij is gerechtigd om, indien opdrachtgever in de nakoming van zijn in lid 2 van dit artikel bedoelde verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij opdrachtgever aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, voor zover nodig machtigt opdrachtgever De Hekkerij onherroepelijk tot uitoefening van het in dit lid bedoelde terugnemingsrecht.
In geval en voor zover De Hekkerij gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het vorige lid, wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van De Hekkerij op vergoeding van schade en kosten.
Bij de in het vorige lid bedoelde ontbinding zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door De Hekkerij geleden schade en gemaakte kosten.
Het is de opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van De Hekkerij op opdrachtgever ter zake van de door opdrachtgever weer verkochte goederen, voor zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar.
Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep verbindt zich om vorderingen die hij op zijn afnemers kan doen gelden, niet aan derden te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hekkerij, alsmede om bedoelde vorderingen, zodra De Hekkerij daartoe de wens te kennen geeft, te zijner keuze aan haar te cederen of haar daarop een pandrecht te verlenen.
Alle materialen die door De Hekkerij geplaatst zijn (aardvast/nagelvast/schroefvast) blijven eigendom van De Hekkerij tot dat het volledige factuurbedrag voldaan is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
De Hekkerij is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door De Hekkerij verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens De Hekkerij.
De Hekkerij zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de overeenkomst tussen De Hekkerij en opdrachtgever.
Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door De Hekkerij aangeleverde producten. In geen geval zal De Hekkerij aansprakelijk zijn voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke- en/of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door De Hekkerij aangeleverde producten aan de klant of aan een derden. De Hekkerij is niet aansprakelijk en zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook. Gelieve de goederen dan ook op een verantwoorde manier te gebruiken.

Artikel 11 Overmacht/Niet toerekenbare tekortkoming
Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst door De Hekkerij niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft De Hekkerij het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van De Hekkerij waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest-, brand- en waterschade, defecten aan machines, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid evenals de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door leveranciers van De Hekkerij en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van De Hekkerij onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van De Hekkerij, haar leveranciers en/of door haar in te schakelen derden.
In geen geval kan een opdrachtgever/klant een schadevergoeding eisen voor een bestelling die niet tijdig geleverd wordt.

Artikel 12 Plaatsingsvoorwaarden
Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het markeren van de juiste ligplaats van leidingen en kabels. De informatie over de ligplaats kunt u verkrijgen bij de instantie KLIC, telefoonnummer 0800-0080 of via www.klic.nl. De ligging van kabels en leidingen op uw terrein is in de KLIC informatie echter niet altijd volledig aangegeven, zodat U die opgave kritisch dient te bekijken.
Bij de prijsstelling van offerte en opdrachtbevestiging zijn wij ervan uitgegaan dat in de grond geen puin, wortels en/of andere obstakels zitten, die een normale voortgang van onze werkzaamheden belemmeren. Bij vertraging in de montage door obstakels (bijvoorbeeld puin, water en wortels in de grond), zal het daaruit voortvloeiende meerwerk met U worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuurtarief inclusief BTW per plaatsingsmonteur.
Werkzaamheden, die door de opdrachtgever voor en/of na aanvang van de installatie uitgevoerd dienen te worden, zijn, tenzij anders overeengekomen:
Het uitzetten van de terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van de te plaatsen afrastering en de  plaats van de eventuele poorten in het hekwerk, door middel van piketten.
Het opsnoeien c.q. rooien van struiken en/of bomen in de lijn van de afrasteringen.
Het zorgdragen voor een obstakelvrije baan in de lijn van het hekwerk. De breedte van de vrije baan is afhankelijk van het te plaatsen hekwerk en de terreinomstandigheden en kan dientengevolge in overleg met De Hekkerij worden vastgesteld. Wij adviseren als standaard een breedte van ca 1.25 meter.
Het markeren door middel van piketten van de juiste ligplaats van kabels, waterleiding, drainage, riolering etc.
Het openbreken, voor de installatie, van asfalt- en / of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en / of poort(en).
Het herstellen, na de installatie, van asfalt- en / of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en / of poort(en).
Het opruimen en afvoeren van de vrijkomende grond, sloop en / of snoeimaterialen.
Het egaliseren en op hoogte brengen van een baan van ca. 2 meter breedte in de lijn van de te plaatsen poort en of afrastering.
Het verwijderen van materiaal en constructie ten behoeve van het uitharden van beton. (dit mag pas na een week)
Ervoor zorgen dat er tijdens het plaatsen tenminste een persoon aanwezig is die zeggenschap heeft over uw wensen.
4.    De plaats waar een bouwwerk of afrastering (inclusief fundering) moet komen staan moet:
toegankelijk zijn voor een bestelbus
voorzien zijn van een (tijdelijke) stroomvoorziening
voorzien zijn van een (tijdelijke) watervoorziening
boven het (grond)waterpeil liggen
Vergunning:U dient ( indien nodig) zelf een vergunning aan te vragen voor het te plaatsen object.
Wensen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden:Deze dient u voor aanvang van de plaatsing of bouw aan ons kenbaar te maken. De eventuele extra tijd die dit in beslag gaat nemen wordt apart aan u doorberekend tegen manuurtarief.
Aansprakelijkheid gedurende de bouw en of plaatsing:Tijdens onze aanwezigheid bij de bouw en of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor diefstal of beschadiging aan/van het te plaatsen object.
Indien een bouwwerk echter tijdens onze afwezigheid ontsteld, beschadigd raakt, of er sprake is van diefstal gedurende onze afwezigheid is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
Indien een geplaatste constructie die geplaatst is in beton uit het lood raakt door toedoen van derden of verzakt door (grond)water zal het daaruit voortvloeiende meerwerk met U worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuurtarief inclusief BTW per plaatsingsmonteur.

Artikel 13 Garantie
Garantie op bepaalde producten wordt door ons enkel gegeven wanneer die garantie ook verstrekt wordt door onze toeleveranciers en fabrikanten van die producten. De garantievoorwaarden worden dan ook bepaald door de toeleveranciers of fabrikanten.
Het z.g.n. werken van onze houtproducten en natuurlijke afwijkingen in het materiaal vallen niet onder de garantiebepalingen en worden geacht normaal te zijn voor onze natuurproducten.
Onze houten producten zijn ondergronds onderhevig aan versnelde afbraak ten gevolge van rottingsprocessen welke de duurzaamheid van het product aanzienlijk kunnen verkorten. De Hekkerij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 14 Ontbinding
Indien de klant c.q. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Hekkerij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke De Hekkerij ten laste van de klant c.q. opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
Indien de opdrachtgever een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan De Hekkerij, tenzij De Hekkerij nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst inclusief werkzaamheden, alles onverminderd het recht van De Hekkerij op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 15 Geschillen
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomst door De Hekkerij gedaan of aangegaan.
Artikel 16 Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Hekkerij en de klant c.q. opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.


De Hekkerij, specialist in ambachtelijk houten hekwerk